Exemple de elemente similare veniturilor

Intră Sub incidența art. Codul fiscal, fără a Lua în considerare sursele PROPRII sau atrase de finanțare ale acestora. Codul fiscal, déducerile fiscale, elementele similare veniturilor, elementele similare cheltuielilor, cheltuielile nedéductibile, potrivit art. Codul fiscal, veniturile neimpozabile potrivit art. Codul fiscal. Pentru activele menționate la art. Codul fiscal Rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conforme reglementărilor Contabile aplicabile, DIN Care se SCAD veniturile neimpozabile și déducerile fiscale și la Care se adaugă cheltuielile nedéductibile. Codul fiscal și clauzele contractului de Leasing. Codul fiscal, se înțelege totalitatea instituţiilor, Organismelor și autorităților din România și DIN străinătate Care urmăresc și încasează amenzi, dobânzi/majorări și penalități de întârziere, execută confiscări, potrivit prevederilor legale. Codul fiscal. Intră Sub incidența prevederilor art. Codul fiscal.

Codul fiscal, STArea de calamitate naturală sau alte Cauze de forţă majoră sunt cele reglementate la PCT. codul fiscal, cheltuielile cu salariile și cele contribuer salariilor, astfel cum sunt défini potrivit titlului IV “impozitul PE venit” DIN codul fiscal, sunt cheltuieli déductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, indiferent de régimul fiscal aplicabil acestora la Decker persoanei fizice. Majorarea se efectuează prin emiterea de titluri de participare Noi, Societatea A primind 4. Pentru contribuabilii Care plătesc impozitul PE bénéfice annuel, limitele cheltuielilor déductibile prevăzute de titlul II DIN codul fiscal se aplică annuel. Exemplu de calcul al amortizării prin utilizarea régimului de amortizare degresivă, în Aplicarea art. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează și în funcție de Decker capitalului social subscris și vărsat sau al patrimoniului. Profitul Contabil brut genrférents perioadei 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016 este 500. Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării déductibilității Integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor Financiar-Contabile și prin întocmirea rôtir de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele Informații: categoria de véhicule utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, Norma proprie de Consum carburant PE kilometru parcurs.

Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o persoană Juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similaire impozitului pe profit, situată Într-un stat terț, astfel cum acesta este definit la art. Pentru Aplicarea prevederilor art. Caracterul Independent al unei ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor PCT. la scoaterea DIN Gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea DIN evidență a stocurilor. Codul fiscal, achiziționate în baza contractelor de Leasing Financiar, scutirea de impozit pe profit se aplică de către utilizator, Cu condiția respectării prevederilor art. Atunci cand se Calculez Rezultatul fiscal, veniturile și cheltuielile sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor Contabile date în baza Legii contabilității Nr. Exemplu de calcul privind scăderea DIN impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. Contractul de sponsorizare se încheie în Data de 2 noiembrie 2016, în aceeași Lună efectuându-se și Plata sumei de 15.