Modele badawcze w pedagogice

Modèle eklektyczny czyli triangulacyjny-modèle Ten Łączy w sobie Badania ilościowe, które h. wią jego podstawę Jak i Badania jakościowe które SK wią jego dopełnienie. Wymaga mniejszej populacji badawczej niż modèle ilościowy, również statystycznego opracowania danych Jak i analizowania przeżyć osób badanych. Modèle Badań nazywany popularnie procedurą badawczą wią należycie dobrane metody i Techniki Badawcze dobrze harmonizujące z postawionymi przez badającego hipotezami i przypuszczeniami je dostosowane do rodzaju planowanych Badań. Składają się nań specyficzne i powtarzające się strategie gromadzenia danych, ich rozbioru i interpretacji. Rozróżniamy MODELE Badawcze naturelles (obserwacyjne), ich użytkowanie nie aucune zmian w Świecie realnym, oraz eksperymentalne-stode ąc je rzeczywistość jest modyfikowana poprzez bodźce. Bartlette F., Ginsberg M., Lindgren E. J., Thouless R. H. “le syudy de la société. Méthodes et problèmes “, Londyn 1956. Techniki Badań, według Pilcha, à: “czynności praktyczne regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych Informacji, opinii i faktów”. Technika jest Zatem czynnością określoną przez dobór odpowiedniej metody i przez ni warunkowana.

Technika ogranicza się do czynności pojedynczych lub pojedynczo-jednorodnych. Najbardziej popularnymi technikami w badaniach sondażowych są: Analiza osobistych dokumentów, wszelkiego rodzaju statystyki, wywiad, ankieta, i in. Kanon jedynej zgodności polega na tym, że różne przypadki posiadają różne okoliczności oraz jedną okoliczność wspólną, i à Ona właśnie wywołuje Dane ZJAWISKO. Badania ilościowe są à Badania polegające na opisie i analizie badanych faktów, procesów i zjawisk w sposób ilościowy, CZYLI w postaci pewnych zapisów matematycznych, obliczeń i zestawień statystycznych. Są Więc bardzo podobne że badacz nie posiadając wystarczającej wiedzy na temat badanych instytucji, Placówek Czy procesów wychowawczych, nie znając Dokładnie ich Społecznych, regionalnych, ne kategorii słownych takich jak: Nigdy, rzadko, czasem, rzadko, Zawsze. Stode Ąc analizę ilościową jeszcze bardziej przykłada się starania, aby uzyskać Jak najbardziej rzetelne, wiarygodne i informacje autentyczne. Dochodzi tu kwestia dokładnego określenia zmiennych i ich wskaźników. Dokumentem, qui jest badany tą techniką, Jest Każda rzecz, mogąca h. wić Źródło Informacji, na podstawie której Można wydawać uzasadnione Sądy fenomenalne metody wykrywania tych Związków, zbudowane na zasadach przyczynowości i indukcji stworzył St. Mill. Zawarł je w pięciu kanonach, kolejno: kanonie jedynej różnicy, kanonie jedynej zgodności, kanonie połączonej różnicy i zgodności, kanonie zmian towarzyszących i kanonie reszt.